Seccions sindicals

A l’Estat Espanyol el sistema legal de representació de les treballadores és un sistema dual, que permet la Representació Unitaria (comites d’empresa i delegats de personal) i la Representació Sindical (Seccions sindicals).

El model sindical de la CNT, a diferència de tots els altres sindicats, es basa en les Seccions sindicals.

Una Secció Sindical és el conjunt de treballadors/es afiliats/des en una empresa concreta. Si l’empresa és de les que fan servir la repressió a les primeres de canvi, la secció pot treballar en la clandestinitat. Si l’empresa respecta la legalitat vigent, la secció actua lliurement.

Totes les seccions de la CNT funcionen a través de l’assemblea. Aquesta nomena un/a delegat/da que esdevé portaveu de la resta de companys/es. Aquest portaveu només transmet les decisions de l’assemblea, no pot decidir res al marge d’aquesta i és revocable sempre.

Actualment, a CNT Olot tenim les següents seccions sindicals actives: