Afilia’t!

Dades personals

Nom(Obligatori)
MM slash DD slash YYYY
Vols rebre informació per WhatsApp?
Adreça(Obligatori)
Sense títol(Obligatori)

Dades de l'empresa on treballes

Adreça de l'empresa

Dades bancàries

Quota sindical de 10€ mensuals, es cobrarà trimestralment

Llegeix atentament i signa la conformitat:

De conformitat amb el que es disposa en el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la persona signatària consent, al Sindicat d’Oficis Varis de la CNT d’Olot, incorporar les dades personals facilitades al fitxer corresponent, amb la finalitat de gestionar l’afiliació al sindicat, participació, enviament de publicacions i informacions periòdiques sobre activitats de la CNT, tant per mitjà de correu ordinari, electrònic, missatges de text o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, elaboració d’estadístiques i prestació de serveis, podent cedir les dades tant als responsables de tractament de dades de la resta de sin- dicats de la CNT, Federacions de la CNT, comitès de la CNT, secretaries de la CNT i als serveis jurídics de la CNT, així com a associacions internacionals de sindicats en els quals es trobi la CNT i a l’entitat bancària corresponent, en cas de domiciliar el pagament de la quota sindical. Les dades aportades són veritables, exactes, completes i seran actualitzades per part de la persona afiliada, sent responsable de comunicar qual- sevol modificació en elles. En qualsevol moment, pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició al tractament de la informació, dirigint-se per escrit a l’adreça Plaça Cinema Colon, 4, 17800 Olot, a l’adreça de correu electrònic olot@cnt.es o personant-se directament a la seu de CNT OLOT, situada en la Plaça Cinema Colon, 4, 17800 Olot.

En cas de tenir dubtes pots mirar “què és la CNT?” o passar-te pel local personalment i et resoldrem els dubtes que tinguis. La quota d’afiliació és de 10 euros mensuals (es cobraran trimestralment). La quota d’afiliat és el nostre mitjà bàsic de finançament, ja que la CNT (a diferència dels altres “sindicats”) no vol rebre subvencions de cap tipus, per d’aquesta manera ser un sindicat autogestionat i lliure. El carnet d’afiliat te’l podem fer arribar a la direcció que ens indiquis o el pots passar a buscar tu mateix/a.

Estar Afiliat a CNT Olot inclou, entre altres coses:

• Assessorament laboral gratuït (inclós consultes amb l’advocat del sindicat) i cobertura legal en cas de judici.

• Dret a assistir a les assemblees del sindicat i dir la teva.

• Rebre gratuïtament la premsa escrita del sindicat (“Solidaridad Obrera”, “cnt”), així com les diverses publicacions que s’editin des de CNT Olot 

• Preferència per utilitzar la biblioteca pública del sindicat per davant dels no afiliats.

• 30% de descompte en els llibres que compris a la Fundació Anselmo Lorenzo.

• Respectar els acords del sindicat d’Olot i de la CNT en general.