GUIA SOBRE LES MESURES DE “L’ATURADA OBLIGATÒRIA” [01/04/2020]

Nova guia, editada per CNT, aquesta vegada sobre les mesures de “l’aturada obligatoria” davant de la crisi del COVID-19.

Us podeu descarregar aquesta guia, actualitzada de l’01/04/2020, fent clic aquí

 

 

MESURES DE “L’ATURADA OBLIGATÒRIA”

El Govern en el Reial decret llei 10/2020 de diumenge 29 de març de 2020, obliga a realitzar una ATURADA OBLIGATÒRIA a totes les persones treballadores que no realitzin serveis essencials, deixant en mans de la negociació col·lectiva la recuperació de totes o part de les hores, (això significa que no hi ha obligació de recuperar totes les hores, sinó que ho deixa en mans de la negociació col·lectiva). El termini per a recuperar les hores és des del moment en el qual acabi l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

A. Si no hi ha cap representació legal:

En el cas de no existir representació legal de les persones treballadores, es formarà una comissió representativa per a la negociació del període de consultes que estarà formada per:

– els sindicats més representatius i del sector al qual pertanyi l’empresa (això és a efectes el pitjor, a través de les persones desconegudes de CCOO i UGT, si la plantilla no actua amb rapidesa amb les conseqüències que hem posat en coneixement.)

– En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió la integraran un màxim de tres persones treballadores de la pròpia empresa, triats conforme al recollit en l’article 41.4 de l’Estatut dels Treballadors; per tant, a través d’una assemblea de treballadors i treballadores. Per a aconseguir crear aquesta comissió negociadora (que s’hagués conformat amb la secció sindical de CNT si hagués existit), i es convoqui la necessària assemblea en la qual es formi, no continuïs llegint i truca directament al teu sindicat de la CNT més pròxim; als números habilitats per a aquesta situació d’emergència que trobaràs al final d’aquest document (t’ajudarem a formar la comissió i a negociar).

B. Si hi ha representació legal:

En cas d’existir representació legal, a la representació unitària ha de sumar-se la legitimació de les seccions sindicals amb implantació a l’empresa (art. 28 CE, 2.2 LOLS, 5 Conveni 135 OIT i interpretació constitucional i jurisprudencial en relació al nucli essencial de la llibertat sindical).

Sigui com sigui el tipus de comissió que es constitueixi hi haurà cinc dies per a formar-la. Des de CNT existint representació legal, apostem per crear una comissió negociadora triada pels i les treballadores, com a forma més adequada per a crear aquesta comissió, fins i tot existint Seccions Sindicals.

En qualsevol moment les parts podran acudir als centres de mediació o arbitratge de les comunitats autònomes o de l’estat.

El procediment que es dugui a terme és igual per a qualsevol de les formes en la qual es creï la comissió negociadora:

1. El període de consultes tindrà una durada com a màxim de set dies.

2. Quan el període de consultes finalitzi amb acord (per part de l’empresa i dels treballadors), aquest haurà de recollir la quantitat d’hores que s’han de recuperar, si totes o una part, (Aquí aconsellem que es negociï per a no recuperar aquestes hores). A més, ha de contenir el preavís mínim amb el qual hem de ser avisats els i les treballadores per a conèixer quan hem de realitzar aquesta prestació, i la durada del temps per a recuperar-les, (Els dies amb què ens han d’avisar per a recuperar les hores, i el temps que estarem recuperant-les).

3. De cap manera es permet que la recuperació d’aquestes hores, pugui incomplir la legislació o el conveni respecte als horaris i els descansos mínims. Tampoc podran afectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legal i convencionalment. I no hauran d’incomplir els pactes sobre el preavís mínim.

EN AQUEST CAS, truca directament al teu sindicat CNT més pròxim als números habilitats per a aquesta situació d’emergència que trobaràs al final d’aquest document.

PERÍODE.
El període que estableix és des del 30 de març fins al 8 d’abril del 2020, encara que deixa per a algunes empreses amb dificultat per a paralitzar la producció de manera sobtada i generi un perjudici, el dia 30 de març de 2020, com a dia de marge, però s’han de complir aquestes raons.

A més, a les persones que estiguin realitzant un servei de transports, i es trobin afectades per aquest Reial decret llei, se’ls permet que acabin aquest servei que estiguin realitzant, no d’altres.

A QUI AFECTA?

El Reial decret afecta als empleats públics; les instruccions es dictaran des dels seus respectius àmbits, tant si són serveis essencials com de l’organització del seu treball, per això, es continuarà treballant en l’administració tal com s’ha dut a terme fins ara, amb els canvis que es vagin dictant.

Tots els contractes del sector públics realitzats per la Tramitació d’emergències podran continuar la seva activitat. Igualment, les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics.

El problema més greu ve a determinar en el sector privat qui està afectat per aquest Reial decret llei. Ja que existeixen 25 punts on es recullen en quines activitats NO S’APLICARÀ el Reial decret. Entenent-se que tota activitat que no estigui recollida, ha de parar obligatòriament. EN AQUEST CAS, SI QUE ÉS MOLT INDISPENSABLE QUE, truquis directament al teu sindicat de la CNT més pròxim als números habilitats per a aquesta situació d’emergència que trobaràs al final d’aquest document.

En ser tan complex i en alguns casos estar regulat de forma molt genèrica o poc clara és necessari acudir a una persona experta en coneixements jurídics de CNT.

I, a més, l’article 4, que permet a les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït, o l’aturada obligatòria, mantenir un mínim de la plantilla per a treballs ESTRICTAMENT IMPRESCINDIBLES i per a mantenir l’activitat INDISPENSABLE. És a dir: que s’utilitzi per a un manteniment imprescindible i indispensable perquè les empreses no pateixin un perjudici (s’entén com uns serveis molt mínims i per raons de perjudicis importants).

Si en els sectors, algunes empreses no complissin de manera correcta aquesta llei, realitzant acomiadaments o no pagant els salaris d’aquests dies, això seria il·legal, perquè l’aturada és retribuïda, i ja es negociarà la devolució o no de les hores. Pel que no has de permetre que abusin dels teus drets; si tens algun problema has de posar-te en contacte amb CNT. Al final d’aquesta guia o ajuda estan tots els telèfons que hem posat a la disposició de les persones treballadores afiliades o no a CNT.