10 PROPOSTES DAVANT L’ACTUAL SITUACIÓ POLÍTICA A CATALUNYA

1) FOMENT DIRECTE DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
En l’empresa privada i en l’administració pública, per norma general, tot tipus de contractació serà indefinit ordinari a temps complet. En cas de que les empreses vulguin acollir-se a qualsevol altra forma de contractació, aquesta serà discutida i acordada amb les representacions sindicals (Seccions Sindicals) presents a l’empresa. Queda exclosa de la negociació d’aquesta matèria la representació unitària (Comitès d’Empresa i/o Delegats/des de Personal).

2) FOMENT DE LA REGULARITZACIÓ DE JORNADA
Eliminació total de les hores extres. Eliminació total de la distribució irregular de la jornada. Si una empresa o administració pública planteja la necessitat de desestructurar una jornada regular, ho haurà de discutir amb les representacions sindicals (Seccions Sindicals) presents a l’empresa. Queda exclosa de la negociació d’aquesta matèria la representació unitària (Comitès d’Empresa i/o Delegats/des de Personal).

3) NOU SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL
S’estableix un salari base mínim de 1200€ per a totes les treballadores i treballadors en administracions públiques i empreses privades.

4) PLA DE XOC D’IGUALTAT
Eliminació de les categories dels convenis col·lectius mitjançant les quals s’emmascara la contractació de dones treballadores en pitjors condicions salarials que els seus companys homes. Totes les dones treballadores passaran immediatament a la categoria superior que els correspongui.

5) EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ
Davant el tancament d’empreses: recuperació, transformació i autogestió obrera.

6) PLANS D’OCUPACIÓ CONFEDERAL
Des dels Sindicats es procedirà a la creació de: Projectes cooperatius de producció i consum, tant a la ciutat com al camp.
· Borses d’ocupació per a persones sense treball, tant a la ciutat com al camp
· Es tendirà a la seva promoció i creació, així com a entrar en contacte amb altres projectes cooperatius de similars interessos, facilitant d’aquesta manera la creació d’un marc unitari de mobilització orientat a pal·liar la situació de les persones sense ocupació.

7) REFORMA SANITÀRIA INTEGRAL
S’establiran òrgans col·legiats de gestió dels centres sanitaris (Hospitals i Atenció Primària) amb la participació de membres d’Assemblees Populars tant a la ciutat com al camp. Aquestes Assemblees Populars poden ser ja existents, poden ser Associacions de Veïns i Veïnes, poden ser creades a aquest efecte pels Sindicats, o una fusió de tot això fruit dels marcs unitaris de mobilització esmentats anteriorment.

8) REFORMA EDUCATIVA INTEGRAL
Defensa del model d’immersió lingüística que regeix actualment a Catalunya, per considerar-se integrador i de progrés. Foment i creació de projectes d’escola lliure per qualsevol dels mitjans disponibles (lloguers, compres, ocupacions…), des dels marcs unitaris de mobilització (Assemblees populars) tant a la ciutat com al camp. Participació activa de les AMPA a introduir esquemes de les escoles lliures en el funcionament de les escoles que ara són públiques.

9) REFORMA AGRÀRIA INTEGRAL
Queda abolit el règim especial del camp de la Seguretat Social; tots els treballadors i treballadores som iguals.
Equiparació immediata de serveis educatius i de salut amb les ciutats.
Foment del treball cooperatiu.
Foment del canvi d’estructura del cultiu per adaptar-la a formes agroecològiques i de qualitat.
Foment de xarxes de distribució i intercanvi de productes.

10) ESTRUCTURES D’AUTOGESTIÓ
Que siguin els marcs unitaris de mobilització, o en defecte d’això els Sindicats de la CNT, als quals se’ls han assignat en anteriors propostes com a àrees de treball la sanitat i l’educació, adoptin també com a àrees d’interès l’habitatge i la pobresa energètica.
D’aquesta manera ens anirem preparant i capacitant per afrontar cada vagada més tasques que ens vagin posant en el camí de l’autogestió, que és precisament el tipus de societat en el qual volem viure.